Westrode > Website  

Website

(klik op rubriek van uw keuze)
Welke verenigingen kunnen een infopagina aanvragen op westrode.be ?
Hoe voeg ik de infopagina van mijn vereninging toe ?
Wat mag of moet een infopagina bevatten ?
Hoe naar de site van uw vereniging surfen?
 

 

Welke verenigingen kunnen een infopagina/link aanvragen op westrode.be ?
 1. Elke vereniging, aangesloten bij de Parochieraad van Westrode
 2. Elke niet bij de parochieraad aangesloten vereniging waarbij de parochieraad/webcomité uitdrukkelijk toestemming geeft tot aanmaak van een infopagina

Bovendien moet elke aangesloten vereniging akkoord gaan met onderstaand reglement

Structuur en Reglement

De website www.westrode.be staat onder het beheer van het Webcomité. In principe zetelt hierin 1 afgevaardigde van elke deelnemende vereniging.

Het Webcomité vergadert normaal één keer per jaar en wordt voorgezeten door de afgevaardigde van de Parochieraad. Zij beheren of wijzigen het website reglement. Extra vergaderingen worden indien nodig samengeroepen door de voorzitter.

De website wordt beheerd door de Webmaster die handelt in opdracht van de Parochieraad.

Elke vereniging van de parochie Westrode kan zich aanmelden voor deelname aan de website. De toegang wordt verleend door het Webcomité. Individuele personen kunnen niet deelnemen aan de website. Politieke verenigingen zijn eveneens uitgesloten van deelname. Het reglement kan in tweede fase door het webcomité aangepast worden om links naar commerciële sites toe te laten.

Elke deelnemer zal zich schikken naar de beslissingen van het Webcomité.

Het Webcomité beslist over alle investeringen die als gemeenschappelijke kosten van de website verrekend zullen worden. De gemeenschappelijke kosten worden verdeeld onder de deelnemers op basis van een verdeelsleutel, vastgelegd door het Webcomité.

Een deelnemende vereniging zal zijn eigen onderdeel van de website uitwerken en financieren. Elke deelnemer heeft echter de mogelijkheid om één pagina door de Webmaster te laten uitwerken: deze pagina (infopagina) wordt door de vereniging opgesteld en digiaal overgemaakt aan de webmaster. (zie Hoe voeg ik de infopagina van mijn vereninging toe?).

Voor de inhoud van de website gelden de volgende regels:

  • Elke deelnemende vereniging vermeldt duidelijk op zijn site - gedeelte de naam en het adres van de verantwoordelijke van deze site.
  • Elke deelnemende vereniging vermeldt op zijn hoofdpagina een link naar www.westrode.be
  • In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met de globale opbouw van de website, inclusief kleuren en lay-out;
  • De inhoud van de sites mag nergens in strijd zijn met de Belgische wetgeving, zoals onder andere de wet op privacy, de wet aangaande racisme of de reglementering voor e-commerce;
  • De sites dragen geen publicaties over of links naar items die niet stroken met de goede zeden of gewoonten:zoals pornografie, pedofilie, …
  • De site zal niet gebruikt worden voor politieke doeleinden.

 

Hoe voeg ik de infopagina van mijn vereninging toe?
 1. Vereniging vraagt voorbeeld-infopagina aan bij de webmaster en vult deze zo volledig mogelijk in, rekening houdend dat de verstrekte informatie gedurende meerdere maanden onveranderd zal aangeboden worden op westrode.be
 2. De ingevulde template wordt door de vereniging op elektronische wijze overgemaakt aan de webmaster (eventueel via mail naar info@westrode.be)
 3. De webmaster zal de ontvangen info in de mate van ’t mogelijke onveranderd overnemen op de website in een testpagina.
  Mbt lay-out van de infopagina heeft de webmaster het recht om aan te passen daar waar nodig opdat alle infopagina's van de verenigingen gelijkaardig gepresenteerd worden
 4. De pagina wodt vervolgens voor gepubliceerd op www.westrode.be. De vereniging wordt verwittigd om de eigen infopagina (formeel) goed te keuren. (Telefoontje of email naar de webmaster)
 5. Wijzigingen aan de infopagina worden slechts 2 keer per jaar toegelaten en gegroepeerd voor alle verenigingen (voorstel release-data: 15/9 en 15/4). Deze wijzigingen worden minstens 1 maand voor publicatie bij de webmaster aangevraagd

 

Wat mag of moet een infopagina bevatten?

 1. Volgende items dienen verplicht opgenomen te worden in deze infopagina:
  • Naam vereniging
  • Naam en adres voorzitter vereniging
  • Naam en adres contactpersoon van de vereniging
  • Aard van de vereniging
  • Logo van de vereniging
 2. Volgende items kunnen naar believen opgenomen worden in deze infopagina:
  • Samenstelling bestuursploeg
  • Overzicht wijkmeesters
  • Overzicht activiteiten (zonder vermelding van kalenderdatums)
  • Verwijzing naar eigen website
  • Verwijzing naar ‘bevriende’ of andere interessante websites

 

Hoe naar de infopagina of de site van uw vereniging surfen?

Infopagina:

 1. Op de welkomstpagina van de website ‘westrode.be’ zal elke bezoeker kunnen kiezen voor de link ‘verenigingen’
 2. Deze link zal een lijst van verenigingen aanbieden, waarbij elke vereniging kan aangeklikt worden.
 3. Bij keuze van een vereniging krijgt de gebruiker een algemeen overzicht van de vereniging in tabelvorm. Dit algemeen overzicht is de ‘infopagina van de vereniging’, waarvan de inhoud bepaald wordt door de vereniging zelf.

 

Website van de vereninging:

 1. Vereningingen met een eigen website kunnen deze vermelden op hun infopagina
 2. De aangesloten verenigingen kunnen met een makkelijk te onhouden URL naar de website van hun eigen vereniging surfen.

Basis regel:
www.westrode.be/naam.van.vereniging
of
www.westrode.be/naamvanvereniging

Opmerking:
De gehele url bestaat uit kleine letters.

Reeds actieve voorbeelden:
www.westrode.be/chiro
www.westrode.be/indepuree
www.westrode.be/oudchiro
www.westrode.be/fanfare
enz